Thông tin về việc nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực và thị thực

Wednesday - 19/01/2022 06:19

Thông tin về việc nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực và thị thực

 

Ngày 18/01/2022, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã có ý kiến chỉ đạo (tại công văn số 450/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ) như sau:

 

1. Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị) được nhập cảnh Việt Nam theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định của Chính phủ số 82/2015/NĐ-CP ngày 24/09/2015 mà không phải làm lại thủ tục kiểm tra nhân sự, cấp thị thực/giấy miễn thị thực, không cần xin phê duyệt chủ trương nhập cảnh của bộ, ngành, địa phương.

 

2. Đối với người nước ngoài chưa có thị thực: UBND cấp tỉnh tiếp tục xem xét phê duyệt tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh để làm việc, dự hội nghị, hội thảo, học tập, nhân đạo... trên địa bàn tỉnh; các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài làm việc với cơ quan mình.

 

Xin trân trọng thông báo./.