• Slideshow

  • Địa chỉ: Suite 205, level 2, Edgecliff Centre. 203 - 233 New South Head Road, Edgecliff, NSW 2027.
    Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ Sáu (trừ ngày lễ) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 10h00 đến 14h00; Thời gian trả kết quả: từ 15h30 đến 16h30 Địa chỉ bưu điện: PO BOX 732, Edgecliff NSW 2027
    Bảo hộ công dân                                      Số điện thoại: +61 428 104 056 Email: baohocongdan.sydney@gmail.com Mọi thắc mắc về Visa, vui lòng gửi email: vnconsulate.visa@gmail.com Email văn phòng tổng lãnh sự: vnconsul@iinet.net.au